ANTRENÖR VE HAKEMLERİN EMPATİ DURUMLARININARAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Öztürk F., Şahin Ş., Korkmaz N., Efe M., Özkaya G.

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.19-25, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

u çalışma çeşitli branşlardaki antrenör ve hakemlerin empati durumlarının ölçülerek branşlar arasındaki farklılıkların araştırılmasını amaçlamaktadır. Veriler, antrenör ve hakemlerin empatik eğilim durumlarını ortaya koymaya yönelik her biri 12 seçenekli, 6 sorudan oluşan Üstün Dökmen’in Empatik Beceri Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmaya çeşitli branşlarda gönüllü olmak üzere toplam 100 antrenör ve 142 hakem katılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi S.P.S.S. 10.0 paket programında tek yönlü varyans analizi (farklılık gösteren gruplar Tukey testi ile bulunmuştur), Kruskal-Wallis, t testi ve Mann-Whitney testi ile yapılmıştır. En yüksek empati ortalamaları antrenörlerde eskrim, hakemlerde atletizm branşında; en düşük empati ortalamaları ise antrenör ve hakemlerin her ikisinde de masa tenisi branşında bulunmuştur. Bireysel ve takım sporları hakem ve antrenörleri açısından bakıldığında empati puanları ortalamaları arasında önemli bir farklılık yoktur. Cinsiyet açısından önemli bir farklılık bulunmuştur. Bayanlar erkeklere oranla daha empatik yaklaşıma sahiptirler (p<0.05). Eğitim durumunun ve mesleğin de empatik yaklaşımı etkilemediği saptanmıştır(p>0.05). Emeklilerin ise empati seviyeleri düşük bulunmuştur (p<0.05). Hangi düzeyde spor yapıldığı ile empati arasında farklılık bulunurken (p<0.05), sportif görev süresi, antrenörlük-hakemlik yapma nedeni ve daha önce spor yapmış olma ile empati kurma arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar