Oreksin-A ve Kisspeptin Nöronları Arasındaki Etkileşimin İmmünohistokimyasal Olarak Araştırılması


İrem Öztürk F., Gök Yurtseven D., Eyigör Ö.

12th International Hippocrates Congress On Medical And Health Sciences, Elazığ, Turkey, 1 - 02 September 2023, no.283, pp.42

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.42
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Oreksin-A besin alımını tetikleyen, kisspeptin ise baskılayan birbirine zıt etkili iki peptittir. Bu peptitler hipotalamusta yerleşik nöron grupları tarafından sentezlenmekte ve salıverilmektedir. Oreksin-A nöronlarının çoğunluğu lateral hipotalamus/perifornikal alanda lokalize iken, kisspeptin nöronları arkuat çekirdek (ARC), anteroventral periventriküler çekirdek (AVPV) ve preoptik periventriküler çekirdekte (PeV) yoğunlaşmıştır. Enerji metabolizması ile üreme sistemi arasındaki etkileşimin varlığı bilinmesine rağmen, besin alımında rol alan oreksin-A nöronları ile üreme sisteminin kontrolünde yer alan kisspeptin nöronları arasında bu etkileşimin var olabileceğini gösteren çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. Bu çalışmada, oreksin-A ve kisspeptin nöronlarının birbirleri üzerindeki olası pre-sinaptik sonlanmalarının immünohistokimyasal yöntemlerle gösterilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada 200-300 gr ağırlığında Sprague Dawley cinsi erişkin erkek (n=5) ve dişi (n=5) sıçanlar kullanılmıştır. Denekler hiçbir uygulamaya maruz bırakılmadan %4’lük paraformaldehitin kullanıldığı transkardiyak perfüzyon fiksasyon yöntemi ile sakrifiye edilmiştir. Kontrol deneklerin beyin dokularından vibratom aracılığı ile 50 μm kalınlığında koronal kesitler alınmıştır. İndirekt immünperoksidaz yöntemiyle, lateral hipotalamusta yer alan oreksin-A nöronları diaminobenzidin ile kahverengi, kisspeptin nöronlarına ait aksonal uzantılar ise nikel yoğunlaştırılmış diaminobenzidin ile siyah olarak işaretlenmiştir. Literatüre uygun şekilde, en az bir kisspeptin pozitif akson sonlanmasıyla teması olan oreksin-A nöronları “innerve nöron” olarak kabul edilmiş ve bu nöronların tüm oreksin-A nöronlarına oranı hesaplanmıştır. Bulgular: Lateral hipotalamusta (LH) lokalize olan oreksin-A nöronları üzerindeki kisspeptin nöronlarına ait sonlanmaların apozisyonları değerlendirildiğinde, erkek deneklerde %83,27±1,37 dişi deneklerde ise %82,07±2,84 oranında innervasyonun olduğu saptanmıştır. Her iki grup arasındaki farklılığın benzer olduğu fakat istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p=0,715). Sonuç: Çalışmamız sonucunda, LH’da lokalize oreksin-A nöronlarının çok büyük kısmının kisspeptinerjik nöron terminallerinden innervasyonlar aldığı ve bu yolla beslenmenin düzenlenmesi ile genital sistem arasındaki merkezi ilişkinin olabileceği düşünülmüştür. *Bu çalışma, ‘TÜBİTAK–2209- A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı (2021 yılı, 2. dönem)’ kapsamında desteklenmiştir. Anahtar Kelimeler: Oreksin-A, Kisspeptin, Besin Alımı, İmmünohistokimya, Sıçan.