Turkish Adaptation of Mathematical Modeling Attitude Scale (MMAS)


DEMİR B., ÇELİK H. S., ARI A. A., KALELİ YILMAZ G.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.94, pp.52-65, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.52-65
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

In this research, it is aimed to adapt the Mathematical Modeling Attitude Scale developed by Asempapa (2019) into Turkish. The survey model, one of the quantitative research methods, was used in the research, and the sample of the research consists of 88 teachers and 157 teacher candidates determined by appropriate sampling method. Mathematical Modeling Attitude Scale, Mathematical Modeling Self-Efficacy Scale and Innovative Literacy Scale were used as data collection tools in the research. Explanatory and confirmatory factor analyzes were performed to determine the factor structure of MMAS. It has been concluded that the Turkish version of the MMAS with four factors and 23 items is a valid and reliable measurement tool to measure the attitudes of teachers attending mathematics courses towards mathematical modelling. This study can be done using a larger data set and different variables.
Bu araştırmada Asempapa (2019) tarafından geliştirilen Matematiksel Modelleme Tutum Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması amaçlanmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmış olup, araştırmanın örneklemini ise uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen 88 öğretmen ve 157 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Matematiksel Modelleme Tutum Ölçeği, Matematiksel Modelleme Özyeterlik Ölçeği ve İnovatif Okuryazarlık Ölçeği kullanılmıştır. MMTÖ’nin faktör yapısını belirleyebilmek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. MMTÖ’nin dört faktörlü ve 23 maddelik Türkçe uyarlamasının matematik dersine giren öğretmenlerin matematiksel modellemeye yönelik tutumlarını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma daha büyük bir veri seti ve farklı değişkenler kullanılarak yapılabilir.