Turkish Hypertension Consensus Report


ARICI M., BİRDANE A., GÜLER K., YILDIZ B. O., ALTUN B., ERTÜRK Ş., ...More

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, vol.43, no.4, pp.402-409, 2015 (Scopus) identifier identifier identifier

Abstract

Hypertension is a common and important publichealth problem in Turkey and worldwide. Recommendationson the diagnosis and treatment of hypertension have beenpresented in many nationally and internationally agreed Euro- pean and American guidelines. However, there are differencesamong these guidelines, and some of the recommendationsare not consistent with clinical practice in our country. Consen- sus report preparation, with the participation of relevant associ- ations, was considered necessary to merge recommendationsby evaluating hypertension guidelines from the perspectiveof Turkey and to create a joint approach in the diagnosis andtreatment of hypertension in adults. For this purpose, it wasaimed to prepare a practical text in Turkey in which all physi- cians dealing with hypertensive patients, from family practitio- ners in primary care to specialists in tertiary care, could cometo agreement on common concepts, and which would be usedas a basic reference guideline. Considering health care prac- tices and sociocultural structure in Turkey, this report aimed toenhance awareness on hypertension, provide a common basisfor different definitions and values as well as therapeutic op- tions in various guidelines, and establish a practical referenceguide to improve clinical practices in Turkey. This report is nota document describing hypertension in every aspect, but a ref- erence, including basic recommendations with outlines. Carewas taken to ensure that recommendations were evidence- based and valid for a majority of patients in clinical practice.However, it should be kept in mind that an approach assess- ment should be made on an individual basis for each patient.
Hipertansiyon tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdede sık görülen, önemli bir halk sağlığı sorunudur. Avrupa veAmerika kaynaklı ulusal ve uluslararası kabul gören birçokkılavuzda hipertansiyon tanı ve tedavisi için öneriler sunul- maktadır. Ancak bu kılavuzlar arasında farklılıklar bulun- makta ve bazı öneriler de ülkemizdeki klinik pratikle uyumluolmamaktadır. Hipertansiyon kılavuzlarını Türkiye açısındandeğerlendirerek önerileri harmanlamak ve erişkinlerde hiper- tansiyon tanı ve tedavisinde ortak bir yaklaşımda buluşmakamacıyla konu ile ilgili derneklerin katılımı ile bir uzlaşı rapo- ru hazırlanmasına gerek duyulmuştur. Bu amaçla ülkemizde1. basamaktaki bir aile hekiminden 3. basamaktaki bir uzma- na kadar, hipertansiyon hastaları ile ilgilenen tüm hekimlerinortak kavramlarda buluşabileceği ve temel başvuru kaynağıolarak kullanabileceği pratik bir metin hazırlamak hedeflen- miştir. Bu uzlaşı raporu ülkemizdeki sağlık uygulamalarınıve sosyokültürel yapıyı da göz önünde bulundurarak hiper- tansiyon farkındalığını artırmak, değişik kılavuzlardaki farklıtanım ve değerler ile tedavi seçenekleri için ortak bir zeminsağlamak ve ülkemizdeki klinik uygulamaları iyileştirebilecekpratik bir başvuru metni oluşturmak amacını taşımaktadır.Bu rapor hipertansiyonu her yönü ile anlatan bir dokümanolmayıp, ana hatlarıyla temel önerilerin yer aldığı bir kaynak- tır. Bu metindeki önerilerin kanıta dayalı olmasına ve klinikpratikte görülen hastaların çoğu için geçerli olmasına özengösterilmiştir. Ancak her hastada yaklaşımın bireysel olarakdeğerlendirilmesi gerektiği hatırda tutulmalıdır.