The Effect of Boron Stress on Germination Properties of Pepper, Eggplant and Watermelon Seeds Subjected to Salicylic Acid Pre-application


Creative Commons License

Turhan A., Kuşçu H.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol.36, no.2, pp.179-188, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Boron toxicity constitutes a limiting factor on seed germination. Salicylic acid-like plant

growth regulators play an important role in alleviation the negative effects of boron stress.

The research was carried out to determine the germination properties of seeds (pepper,

eggplant, watermelon) with and without salicylic acid (SA) pre-application at different boron

(B) concentrations. Experiments were conducted in randomized plots design with 4

replications. Seed germination percentage, mean germination time, germination index and

germination energy values were determined under four different SA (0, 0.5, 1.0 and 2.0 mM)

and six different B (0, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 and 16.0 mg L-1) doses. The greatest germination

percentage, index and energy values and the shortest mean germination time were obtained

from 1.0 mg L-1 B dose, on the other hand, increasing B stress negatively influenced

germination parameters. Especially at 4.0, 8.0 and 16.0 mg L-1 B stress, 1.0 mM SA

supplemented into growing media increased germination parameters of all three vegetable

species, reduced the negative effects of boron and positively influenced germination time.

Present findings revealed that SA could be used as an efficient tool in alleviation of negative

effects of boron toxicity. On the other hand, SA applications were not effective or had quite

limited effects on non-B application or low B-application (< 1.0 mg L-1) seeds.

Tarımsal üretimde tohumun çimlenme özelliklerini sınırlandıran önemli faktörlerden birisi de

bor toksisitesidir. Salisilik asit gibi bitki büyüme düzenleyicileri, bor stresinin olumsuz

etkisini hafifletmede önem taşımaktadır. Araştırma, salisilik asit (SA) ön uygulaması

yapılmış ve yapılmamış tohumların (biber, patlıcan, karpuz) farklı bor (B)

konsantrasyonlarındaki çimlenme özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Laboratuvar

şartlarında yapılan bu deneme, tesadüf parselleri deneme desenine uygun, dört SA (0, 0.5, 1.0

ve 2.0 mM) ve altı B dozu (0, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 ve 16.0 mg L-1) kullanılarak 4 tekerrürlü

olarak kurulmuştur. Çalışmada tohumların çimlenme yüzdesi, ortalama çimlenme süresi,

çimlenme indeksi ve enerjisindeki değişimler incelenmiştir. En yüksek çimlenme

özelliklerini (çimlenme, yüzdesi, indeksi ve enerjisi) ve en kısa çimlenme süresini 1.0 mg L-1

B dozu göstermiş, buna karşın artan B stresi bu değerleri olumsuz etkilemiştir. Özellikle, 4.0 8.0 ve 16.0 mg L-1 B stresinde, ortama ilave edilen 1.0 mM SA her üç sebzede de çimlenme

özelliklerini artırarak, borun zararlı etkilerini azaltabilmiş ve çimlenme süresini de olumlu

etkilemiştir. Bu durum, toksisite riski ile ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesinde SA’in

kullanılabilecek bir alternatif olabileceğini gösterilmiştir. Buna karşın, B uygulanmayan veya

düşük seviyede B (< 1.0 mg L-1) uygulanan tohumlarda, SA uygulamalarının etkisi olmamış

veya oldukça sınırlı kalmıştır.