Investigating the Opinions and the Implementations of Preschool Teachers Towards the Children of Single-Parent Families


Er H., Bartan M.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.364-383, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Being an individual physically, cognitively and psychologically healthy and contributive to the society for a child is undoubtedly possible in a family atmosphere where effective communication exists and which is soft and warm. Therefore, it is inevitable for a child to be affected negatively and to observe behavioral problems in the child in the family environment where one or both parents are absent. This research is a descriptive study in which the qualitative research method was used. In the study, the opinions of the teachers whose classrooms consisted of the children having single-parent families were investigated, behavioral problems were revealed and it was determined what kind of implementations the teachers used for overcoming the behavioral problems they encountered through semi structured interview technique. The study group of the research consisted of the 20 preschool teachers whose classrooms included children from single-parent families. Descriptive analysis technique was utilized when the data obtained were analyzed in this study. According to the findings obtained in the study, it has been seen that the children from single-parent families avoid social environments, consistently experience fear and restlessness, display deficient behaviors like stammering and bedwetting. The solution proposals of the teachers to these problems are respectively as following: the parent left and the child should be supported psychologically, the preschool teachers should be trained about dealing with these behavioral problems, divorce schools should be established and mobile guidance services should be put into practice

Çocukların fiziksel, bilişsel ve psikolojik olarak sağlıklı, yaşadıkları topluma faydalı birer birey olabilmeleri hiç kuşkusuz etkili iletişimin var olduğu, yumuşak ve sevgi dolu bir aile atmosferinde gerçekleşebilir. Ebeveynlerden biri ya da her ikisinin eksik olduğu aile ortamında çocuğun bu durumdan olumsuz etkilenmesi, çocukta davranış problemleri gözlemlenmesi kaçınılmazdır. Ayrıca aile içerisinde yaşanan ve çocuğu ilgilendiren konularda öğretmenin çocuğa yaklaşım biçimi, onunla kurduğu iletişim ve çocuğun yaşadığı problemlerle baş etmede ona verdiği destek oldukça önemlidir. Bu araştırma nitel araştırma yönteminin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmada sınıfında tek ebeveynli aileye sahip çocuk bulunan öğretmenlerin bu çocuklara ilişkin görüşleri incelenerek, davranış problemleri ortaya çıkarılmış ve öğretmenlerin karşılaşılan davranış problemleriyle baş etmede hangi uygulamaları yaptıkları ve bu çocuklara ilişkin görüşleri yarı yapılandırılmış mülakat tekniğiyle belirlenmiştir. Çalışma grubu, sınıflarında tek ebeveynli aileye sahip çocuk bulunan 20 okul öncesi öğretmenlerinden oluşmuştur. Elde edilen veriler analiz edilirken betimsel analiz tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre tek ebeveynli aileden gelen çocukların sosyal ortamdan uzaklaştıkları, sürekli korku ve tedirginlik yaşadıkları, kekeleme ve alt ıslatma gibi gerileme davranışları sergiledikleri görülmüştür. Bu problemlere ilişkin öğretmenlerin önerdiği çözüm önerileri ise şu şekilde sıralanmıştır; geride kalan ebeveyn ve çocuk psikolojik olarak desteklenmeli, okul öncesi öğretmenlerine bu davranış problemleriyle baş etme konusunda eğitim verilmeli, boşanma okulları kurulmalı ve mobil rehberlik servisleri hayata geçirilmelidir.