Effects of humates supplemented to the broiler feeds on fattening performance, serum mineral concentration and bone ash


Eren M., Deniz G., Cengiz Ş. Ş., Türkmen İ. İ.

Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol.47, no.3, pp.255-263, 2000 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47 Issue: 3
  • Publication Date: 2000
  • Journal Name: Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.255-263
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, broyler yemlerine katılan humatlann (Farmagulator DryTM) canlı ağırlık kazancı, yem tüketimi, yemden yararlanma, karkas randımanı, kemik (tibia) külü ile serum Ca, Na, K ve Cl düzeyleri üzerine etkisinin belirlenmesidir.Denemede, toplam 273 adet günlük yaşta Avian Farms broyler erkek civciv kullanılmış ve civcivler Grup l, (Kontrol), Grup 2 (1.5 g/kg humat), Grup 3(2.5 g/kg humat) şeklinde 3 ana gruba ayrılmışlardır. Ayrıca ana grupların her biri 13 adet civciv içeren yedi tekrar grubuna ayrılmıştır. Deneme 42 gün sürdürülmüş, bütün gruplardaki hayvanlara ilk üç hafta izokalorik ve izonitrojenik broyler başlangıç, daha sonraki haftalarda ise yine izokalorik ve izonitrojenik broyler geliştirme yemleri ad libitum olarak yedirilmiştir. Kontrol grubundan farklı olarak, Grup 2'nin yemlerine 1.5 g/kg dozunda, Grup 3'ün yemlerine ise 2.5 g/kg dozunda humat (Farmagülatör Dry™ ) katılmıştır. Denemenin 21. gününde canlı ağırlık kazancı, yemden yararlanma oranı ve yem tüketimi miktarı ortalama değerleri arasındaki farklar istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Benzer olarak, yemlere 0, 1.5 ve 2.5 g/kg dozunda humat katkısı 40. gün serum Ca, K ve Cl düzeyleri ile 42. günde yem tüketimi ve karkas randımanını etkilememiştir. Ancak, denemenin 40. gününde elde edilen verilere göre, yemlerine 2.5 g/kg dozunda humat katılan grubun serum Na konsantrasyonu (P<0.05) ile tibia ham kül oranı (P<0.01) diğer iki gruba göre (Kontrol ve 1.5 g/kg humat) önemli düzeyde yükselmiştir. Ayrıca, yeme 2.5 g/kg dozunda humat katkısı, O ve 1.5 g/kg dozunda humat katkısına göre 42. günde yemden yararlanma ve canlı ağırlık kazancını önemli düzeyde iyileştirmiştir (P<0.05).