THE AGENCY’S AUTHORITY TO REPRESENT ITS FOREIGN CLIENT IN COURT WITHIN THE FRAMEWORK OF INTERNATIONAL PROCEDURAL LAW


Creative Commons License

Ozgenç Z.

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.718-766, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Agency is a self-employed intermediary that serves with continuing authority to negotiate and conclude such transactions on behalf of and in the name of its client. A special commercial relationship also arises between the agency and the client that it represents for the purpose of continuity and gaining a profession. The agency’s authority to represent its client in court, which is regulated in Article 105/2-3 of the Turkish Commercial Code (TCC), is also an appearance of this special relationship. Pursuant to Article 105/II of the TCC titled “The Authorities of the Agency”, an agency is entitled to file a lawsuit on behalf of the client and to be a party to the lawsuits filed against the client due to the disputes arising from the contracts he has concluded or mediated that concerning client’s business. In addition, it is stipulated that the conditions contrary to this rule included in the contracts about those acting as an agent on behalf of foreign merchants will be invalid. In case the client is a foreigner, the evaluation of some issues related to the agency’s authority of representation in the case is the subject of our study.
Acente, müvekkili nam ve hesabına sürekli olarak sözleşmeler akdeden ya da bu sözleşmelere aracılık hizmeti sunan bağımsız tacir yardımcısıdır. Süreklilik ve meslek edinme gayesi sebebiyle acente ile temsil ettiği müvekkil arasında özel bir ticarî ilişki doğmaktadır. TTK madde 105/II’de düzenlenen davada temsil yetkisi bu özel ilişkinin bir sonucudur. İlgili hüküm uyarınca, aracılıkta bulunduğu veya yaptığı sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı acente, müvekkili adına dava açabileceği gibi, kendisine karşı da aynı sıfatla dava açılabilir. Ayrıca yabancı tacirler adına acentelik yapanlar hakkındaki sözleşmelerde yer alan bu kurala aykırı şartların geçersiz olacağı hükme bağlanmaktadır. TTK madde 105/III ile de acentelerin ad ve hesabına hareket ettikleri kişilere karşı Türkiye’de açılacak olan davalar sonucunda alınan kararların acentelere karşı uygulanamayacağı düzenlenmektedir. Müvekkilin yabancı olması hâlinde acentenin davada temsil yetkisi ile ilgili bazı hususların değerlendirilmesi çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.