PROF. DR. MUSTAFA CEMİLOĞLU’NUN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Ogur E., Baştürk Ş.

ULUSLARARASI HAKEMLİ İNSAN VE SANAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.6, no.2, pp.138-154, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Dil, düşünce, duygu ve isteklerin bir toplumdaki insanlar tarafından üretilmesine ve paylaşılmasına imkân verir. Bu, o toplumun sahip olduğu ana dili ile gerçekleşir. Ana dilimiz Türkçenin yeni nesillere aktarılması ve öğretilmesi hem ilköğretim hem de orta öğretimde Türkçe dersleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu dersleri okutacak öğretmen adaylarının yetiştirilmesinde “özel öğretim yöntemleri” dersleri, önemli derslerden biridir. Cumhuriyet döneminde özel öğretim yöntemleri dersi farklı adlar ve uygulamalarla öğretmen yetiştiren kurumların müfredatına girmiştir. Bu dersin nasıl okutulacağı hakkında bilgi veren ders kitapları ancak 2000’li yıllardan yazılmaya başlamıştır. Mustafa Cemiloğlu, ilk defa 1993 yılında kaleme aldığı Türkçe Öğretimi adını taşıyan ders kitabıyla bu alana hizmet etmeye başlamıştır. Daha sonraki yıllarda ihtiyaçlar çerçevesinde bu kitap içerik yönünden değişimlere uğrayarak basılmıştır. Çalışma, nitel araştırma yaklaşımı ve betimsel nitelik taşımaktadır. Durum belirleme amacına yönelik olarak doküman inceleme yöntemi ve tarama tekniği kullanılmıştır. Çalışmada, Mustafa Cemiloğlu’nun Türkçe Öğretimi ders kitabı, bu alanın öğretim ilke ve amaçları doğrultusunda, alanda yazılmış diğer ders kitaplarıyla karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Mustafa Cemiloğlu, yazdığı ders kitabını kullanacakların ihtiyaçlarını iyi belirlemiştir. Diğer yandan, ders kitabında gerekli teorik ve pratik bilgiyi en pratik biçimde aktarmayı amaçlamıştır. Bu durum, Cemiloğlu’nun ders kitabını alanda yazılan diğer ders kitaplarından ayırmaktadır.