Çocuklarda ar› sokmalar› sonras› görülen reaksiyonlar›n s›kl›¤› ve özelliklerinin araflt›r›lmas›


Özel M., CANITEZ Y. , POYRAZ EFE H., ÇEKİÇ Ş. , SAPAN N.

19. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey