Nosema ceranae ile Doğal Enfekte Balarısı Kolonilerinde Beeseba®’nın Etkinliğinin Araştırılması


AYDIN L., ÖZÜİÇLİ M., GİRİŞGİN A. O., Altav Y., SAYGIN B., Çimenlikaya N., ...More

Journal of research in veterinary medicine (Online), vol.39, no.1, pp.10-14, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, we aimed to determine the effectiveness of Noseba® which is developed by Arion Drug Research Center and Bavet Drug Corporation which containing essential oil mixture with vitamin, in honeybee colonies naturally infected with Nosema cerenae. Only N. ceranae has been detected previously in the colonies by PCR in a separate study. In May 2019, 25 individual bees were examined from the outer frame of the hive, for the control of positivity and negativity from the colonies with ten frames in the İkizce village of Bursa region. The number of spores per bee was determined with Shimanuki-Knox formula by using Neubauer slide from the positive colonies and counted at 40 × magnification under the light microscope. Positive hives were divided into four groups considering the number of spores, each group consisted of 7 hives and a total of 28 hives were used in the study.In three treatment groups, Noseba® solution was added into one litre of 1:1 sugar syrup with amounts of 20, 40 and 80 cc, respectively. One positive control group was remained untreated until the end of the experiment. 0.5 lt of Noseba® mixture were given orally to the colonies in the treatment groups for two consecutive days following the Nosema count. +1, +5, +10 and +15 days after treatment were re-counted and compared with the control group statistically. As a result, when compared with the control group, the first treatment group was 34.2%, the second treatment group was 67.2% and the third treatment group was found 99.9% effective, respectively. The control group was treated with the mixture as were used in the third treatment group (80 cc) at the end of the study and 99.9% efficacy was determined. No side effects and colony loss were observed from Noseba® during the study.


Bu çalışmada, Arion İlaç Ar-Ge Merkezi ve Bavet İlaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından geliştirilen esansiyel yağ karışımı ile vitamin bileşiklerinin (Noseba®), Nosema ceranae ile doğal enfekte balarısı kolonilerinde etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma süresince kullanılan kolonilerde sadece N. ceranae bulunduğu, PCR ile daha önceki bir çalışmada saptanmıştır. Bursa yöresi İkizce köyünde Mayıs 2019’da 10’ar çerçeveli kolonilerden digestion yönteminde pozitiflik/negatiflik kontrolü için kovan başı en dış çerçeveden 25’er arı muayene edilip,  pozitif çıkan kolonilerden Neubauer lamına alınarak ışık mikroskobunda 40x10 büyütmede sayılıp Shimanuki-Knox formülü ile arı başına düşen spor sayısı tespit edilmiştir. Pozitif kovanlar spor sayıları dikkate alınarak 7’şerli 4 gruba ayrılmış, toplam 28 kovan çalışmada kullanılmıştır. Üç ayrı deneme grubunda 1 lt 1:1’lik şeker şurubuna sırasıyla 20, 40 ve 80 cc Noseba® karıştırılmış, Nosema-pozitif bir adet kontrol grubu ise deneme sonuna kadar tedavi edilmeden bırakılmıştır.Nosema sayımını takiben 2 gün üst üste 0,5 lt Noseba® karışımları tedavi gruplarındaki kolonilere oral yolla verilmiştir. Tedavi sonrası  +1, +5, +10 ve +15. günlerde tekrar spor sayımı yapılmış, kontrol grubu ile istatistiki olarak karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak kontrol grubu ile karşılaştırıldığında sırası ile 1. tedavi grubu %34,2; 2. tedavi grubu %67,2 ve 3. tedavi grubu % 99,9 etkili bulunmuş, kontrol grubu çalışma sonunda 3. tedavi grubu (80 cc) ile tedavi edilmiş ve %99,9’luk etkinlik saptanmıştır. Çalışma süresince Noseba®’dan kaynaklı hiçbir yan etki ve koloni kaybı görülmemiştir.