Increasing the competitiveness of smes in the r & d activities: Bursa analysis


ÇINAR M., GÜZEL S., giray f., YÜCE M.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.95-118, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Nowadays, raising competiveness of enterprises has been crucial subject influencing macroeconomic policie s for countries. Nearly, in all countries, these activities are showed more important case for small and medium -sized (SMEs) enterprises. Research and development activity has been recognized as a fundamental power for productivity growth and competitive a t both the macro-and microeconomic levels. This paper is aimed to determine the improvement of small and medium-sized enterprises which are the one of the main tools helping raise competiviness of firms with Bursa ampiricial study as a sample for Turkey. It is presented suggestions based on finding of survey in the study. It would apply the form of survey including 52 questions for SEMs. Analyzing the results obtained, in general, firms' sales, profits and the increase in investments is creating a positive impact on the firms. The way to accomplish this is through R & D activities. In other words, firms with R & D activities they believe that their competitive advantage.
Günümüzde girişimcilerin rekabetini artırmak, ülkeler için makroekonomik politikaları etkileyen önemli bir konudur. Hemen hemen tüm ülkelerde önemli bir yere sahip olan Kobiler için ise çok daha önem arz etmektedir. AraştırmaGeliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri, hem makro hem mikro düzeyde, verimlilik artışı ve rekabetin temel gücü olarak tanımlanmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı işletmelerin rekabet gücünü artırmada temel araçlardan biri olan Ar-Ge faaliyetlerinin Kobilerdeki gelişimini Türkiye örneği olarak Bursa ampirik çalışması ile belirlemektir. Bursadaki Kobilere 52 sorudan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar genel olarak incelendiğinde firmaların satış, kar ve yatırımlarında meydana gelen artışlar , firmalar üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Bunu gerçekleştirmenin yolu da Ar-Ge faaliyetlerinden geçmektedir. Diğer bir ifade ile firmalar Ar-Ge faaliyetlerinin kendilerine rekabet üstünlüğü sağlayacağını düşünmektedirler