Method Optimization for the Detection of Acidic Pesticides using Alkaline Hydrolysis of their Esters and Conjugates in Tomato Matrix


Creative Commons License

Hazarhun G., Gümül B., Aşçı R., Maden B., Ertaş S., Ayyıldız K., ...More

7th Food Safety Congress, İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2022, vol.1, pp.96-98

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.96-98
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırma Hipotezi: 2,4-D, dichlorprop, fluazifop, haloxyfop ve MCPA gibi asidik pestisitlerin memelilerde oluşturduğu sağlık risklerinden dolayı, taze tüketilen gıdalarda bu pestisitlerin kalıntılarının Avrupa Birliği Yönetmeliklerinde belirtilen maksimum kalıntı limitlerinde (MRL) olup olmadığının izlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, taze domates numunelerindeki asidik pestisitlerin LC-MS/MS kullanılarak belirlenmesi için bunların ester ve konjugantlarının (2,4-D-ethylhexylester, dichlorprop-butotyl, dichlorprop-methylester, dichlorprop-ethyl-hexylester, fluazifop-P-butyl, haloxyfop-ethoxyethylester, haloxyfop-methylester, MCPA-ethylhexylester ve MCPA-methylester) alkali hidrolizleme yöntemi ile serbest asitlere çevrilerek uygulanan bir analitik metodun validasyonudur.

Metotlar: Pestisit uygulanmamış taze domates örnekleri Perla Fruit Firması tarafından sağlanmıştır. Herbir kimyasal bileşiğin çoklu kalıntı analizinin validasyonu LC-MS/MS kullanılarak SANTE/12682/2019 Talimatına göre yapılmıştır. Bunların ekstraksiyonu PSA- ile temizleme aşaması olmayan değiştirilmiş bir QuEChERS yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen metodun başarısını değerlendirmek amacıyla, aynı örnekler ayrıca standard QuEChERS method (AOAC 2007.01) ile de analiz edilmiştir. Alkali hidrolize yönteminde, homojenize edilmiş domates örneklerinin 15.0 ± 0.1 gramı 50 mL polipropilen santrifüj tüplerine konulmuştur. Pestisitlerin standartlarının karışımı matriks etkisini ortadan kaldırmak için bu homojenata uygulanmıştır. Daha sonra homojenata 15.0 mL asetonitril ve 1.5/3.0ml 5 mol/L NaOH eklenmiştir. Örnekler 30 dakika boyunca 40 ± 1°C’daki bir su banyosunda çalkalanmıştır. Reaksiyon 1.5/2.1 mL of 2.5 mol/L H2SO4 eklenmesi ile nötralize edilmiştir. Hemen arkasından tampon-tuz karışımının eklenmesinden sonra örnekler sert bir şekilde çalkalanmış ve 5 dakika 3000 g’de santrifüj edilmiştir. Tüpün üstündeki asetonitrilli supernatant HPLC tüplerine aktarılmıştır. Her domates örneğinden üçer adeti hem alkali hidrolize yöntemi ile hem de standart QuEChERS yöntemiyle analiz edilerek sonuçlar karşılaştırılmıştır.  

Sonuçlar: Bu alkali hidrolize analitik metodu kullanıldığında, bu bileşikler için saptama zamanı 6.19 dk ila 8.12 dk arasında bulunmuş olup herhangi bir interferens saptanmamıştır. Tüm bileşiklerin doğrusallık parametreleri oldukça güvenli olmuştur (R2= 0.991-0.998). Cihazın ve yöntemin tespit limitleri LOD ve LOQ değerleri sırasıyla 2.67-3.06 µg kg-1 ve 3.08-4.38 µg kg-1 arasında bulunmuştur. Bu değerler analizi yapılan pestisitlerin MRL değerlerinin (10-60 µg kg-1) altında kalmıştır. İki spike düzeyinde (10 ve 50 µgkg-1) yapılan gerçeklik çalışmalarında bileşiklerin geri kazanım oranları sırasıyla %105.94-114.43 ve %96.78-103.95 arasında bulunmuştur. Tekrarlanabilirlik (RDSr) ve Tekrarüretilebirlik (RDSR) rölatif standart hata değerlerinin en yüksekleri sırasıyla %19.04 ve %19.08 olmuştur. Karşılaştırma çalışması sonuçlarına göre, standart QuEChERS metoduna göre alkali hidroliz yönteminde serbest asit olarak 2,4-D,  dichlorprop, fluazifop, haloxyfop ve MCPA’nın kalıntıları %418, 541, 99, 417 ve 592% oranında daha yüksek seviyede belirlenmiştir.

Tartışma: Tüm validasyon verilerinin değerlendirilmesi sonucunda elde edilen bulgular bize geliştirilen bu alkali hidroliz analitik metodunun SANTE kriterlerine uygun olduğunu göstermiştir. Bu yöntem LC MS/MS kullanılarak domates örneklerinde asidik pestisitlerin saptanması için oldukça güvenilir ve etkin bulunmuştur. Domatesin ihracat potansiyelini arttırmak ve asidik pestisitlerin sağlık risklerini azaltmak için optimizasyonu yapılan bu yöntemin Gıda Kontrol Laboratuvarlarında yaygın olarak kullanılması önerilir. Bu çalışma Perla Fruit Firması tarafından desteklenen bir ULUTEK araştırma projesi kapsamında yapılmıştır.