Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Atatürk Dönemi (1932-1938) Halkevleri Sosyal Yardım Şubelerinin Faaliyetlerinin Yoksulluk Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK 2018), Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.6, pp.334-347 Sustainable Development

Hasan Âli Yücel in Türk Aydınlanmasına Bir Hizmeti İslâm ve İnönü Türk Ansiklopedileri

Hasan Âli Yücel’den Günümüze Eğitim Bilim Kültür Politikaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 25 - 26 February 2011

II. Dünya Savaşı Yıllarında Kuşadası ve Çevresine Gelen Mülteciler

Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu, 4-9 Kasım 2008, Aydın, Turkey, 4 - 09 November 2008, pp.311-318 Sustainable Development

İmparatorluk Sürecinde Bursa’da Meşrutiyet Bayramları

II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 20 - 22 October 2005, vol.1, pp.139-147

Books & Book Chapters

Millî Mücadele Dönemi Basını Ekseninde Sakarya Zaferinin Kamuoyundaki Yansımaları

in: Uşak’ın Yunan İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Hatırası C. 2, Sadiye Tutsak,Filiz Çolak,Barış Metin,Mehmet Önder Duran,Serkan Erdoğan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.887-910, 2023

Bursa'nın İşgalinin Kamuoyunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Yansımaları

in: İşgalden Kurtuluşa Milli Mücadele Döneminde Bursa (100. Yıl), Ersevinç, Mine, Editor, Bursa Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa, pp.43-64, 2023

1929 Krizinin Ardından Adana’nın İktisadi Durumu

in: Çukurova Tarihi Araştırmaları-1, Atam. Şenay, Çatal. Ahmet Caner, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.265-296, 2022

İmparatorluktan Cumhuriyete Bursa Kent Tarihinde Gayrimüslimler

in: Bursa'da Zaman, Mekan ve İnsan Bursa'nın Yunan İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı, Behçet Kemal Yeşilbursa, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.480-528, 2022

XIX. Yüzyılda Bursa İpek Endüstrisinde Ermeniler

in: Osmanlı’nın Seçkin Tebaası İken Yabancılaşan Topluluk: Bursa Ermenileri, Yaşayanlar, İsmail. Kırlı, Seçuk, Editor, Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları, Bursa, pp.209-224, 2020

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Bursa, 2019

Mudanya Mütarekesi'nin Doğu Trakya'daki İzdüşümleri ve Bölgede Yunanlıların Yarattıkları Tahribata Dair Bir Rapor

in: Osmanlı'dan İşgal Yıllarına Mütarekeden Cumhuriyet Günlerine Mudanya, Zeynep Dörtok Abacı, Editor, Gaye Kitabevi, İstanbul, pp.147-151, 2008 Creative Commons License

Metrics

Publication

22

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals