Projects

Bazı Organofosforlu Pestisitlerin Gc-Ms ile Tayini İçin Yeni Bir Katı Faz Ekstraksiyon Metodunun Geliştirilmesi

TÜMAY ÖZER E. (Executive)
TUBITAK Project, 2018 - 2020

Ürik asit tayini için moleküler baskılanmış nanopartikül temelli yüzey plazmon rezonans SPR sensörün hazırlanması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

Tetrasiklin grubu antibiyotiklerin uzaklaştırılması için moleküler baskılanmış nanopartiküllerin sentesi ve karakterizasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

Sulu ortamdaki fitalat esterlerinin gaz kromatografisi kütle spektrometresi ile tayininde yeni bir katı faz ekstraksiyon metodunun geliştirilmesi ve uygulamaları

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

Reaktif polimerik adsorbentler kullanılarak çevre için zararlı ağır metal iyonlarının uzaklaştırılmasında ortam koşulları parametrelerinin optimize edilmesi

Osman B., Kara A. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

Poli(etilenglikoldimetakrilat-metakriloil-amidotriptofan)[Poli(EGDMA-MATrp)] Mikrokürelerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Sulu Çözeltiden Endokrin Bozucu Bileşiklerin Uzaklaştırılmasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014

Kalp krizi teşhisne yönelik moleküler baskılanmış yüzey plazmon rezonans miyoglobin sensörün hazırlanması

TUBITAK Project, 2011 - 2013

Manyetik Mikron Boyutlu Polimerik Küreler İle Sulu Çözeltiden Fitalat Esterlerinin Uzaklaştırılması Ve Analitik Uygulamaları

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

Plastiklerde Metal Analizleri ve Organik Matrisinin Karakterizasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2011

Endüstriyel öneme sahip enzimlerin poli EGDMA VTAZ mikroküreleri üzerine immobilizasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2011

Karıştırmalı Tank Reaktöründe Pycnoporus cinnabarinus’tan Sinnabarinik Asit Üretimi ve İzolasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2010

Beyaz Çürükçül Fungus Pycnoporus cinnabarinus’dan Üretilmiş Antibakteriyal Boya İle Yün Liflerinin Boyanması

Poli Etilendimetakrilat VinilTriazol Poli EDMA TAZ Mikrokürekleri ile Atık Sulardan Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılması ve Dolgulu Kolon Sisteminin Geliştirilmesi

Alfa-amilaz, invertaz ve galaktozidaz enzimlerinin immobilizasyonu, kimyasal modifikasyonlar ile stabilizasyonu ve immobilizasyonun polimere etkisinin incelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2003 - 2006

Biyobozunur Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2003 - 2006

Zeytin Kara Suyunun Arıtımında Analitik Teknikler ve Optimizasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2003 - 2005