Akademisyenlerin Araştırma Yaparken Ve Yayınlatırken Karşılaştıkları Güçlükler Ve Bunun Üzerinde Doktora Eğitiminin Etkisi


Creative Commons License

Tanrıverdi G., Özyazıcıoğlu N.

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-11, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2004
  • Journal Name: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.1-11
  • Bursa Uludag University Affiliated: No

Abstract

ÖZET
Amaç:
Bu ara
ú
tırma, akademisyenlerin ara
ú
tırma yapma ve
yayınlamadaki güçlüklerini saptamak amacıyla yapılmı
ú
tır.
Yöntem:
Tanımlayıcı türde olan bu ara
ú
tırma Aralık 2003-
ù
ubat
2004 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Hem
ú
irelik Yüksekokulunda
çalı
ú
an 33 ve Sa
÷
lık Hizmetleri Yüksekokulunda çalı
ú
an 12 akademisyen
olmak üzere toplam 45 akademisyen ile yapılmı
ú
tır. Ara
ú
tırma verileri
ara
ú
tırmacılar tarafından hazırlanan akademisyenlerin ara
ú
tırma yapma ve
yayınlamadaki güçlüklerini saptamaya yönelik soru formu ile toplanmı
ú
tır.
Ara
ú
tırma verilerinin istatistiksel analizi, ara
ú
tırmacılar tarafından
bilgisayar ortamında yapılmı
ú
tır. Verilerin de
÷
erlendirilmesinde frekans
da
÷
ılımı ve ki-kare testleri kullanılmı
ú
tır.
Bulgular:
Ara
ú
tırma sonuçlarına göre akademisyenlerin yayın yapma ve
yayınlama a
ú
amasında % 95.6’sının (43) güçlük ya
ú
adı
÷
ı, sadece %
4.4’ünün (2) herhangi bir güçlük ya
ú
amadı
÷
ı saptanmı
ú
tır.
Sonuçlar ve Öneriler:
Akademisyenler ara
ú
tırma yapma ve yayınlamada
yaygın olarak güçlükler ya
ú
amaktadırlar. Güçlük ya
ú
ama oranları
doktorasını tamamlamı
ú
olanlarda doktorasını tamamlamamı
ú
olanlara göre
daha dü
ú
üktür. Özellikle ö
÷
renci konumundaki akademisyenler olmak üzere
© Uluslararası
ø
nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
2
Gülbu TORTUMLUO
÷
LU, Nurcan ÖZYAZICIO
÷
LU:
Akademisyenlerin Ara
û
tırma Yaparken
Ve Yayınlatırken Kar
û
ıla
û
tıkları Güçlükler Ve Bunun Üzerinde Doktora E
ø
itiminin Etkisi
ara
ú
tırma yapma ve yayınlama a
ú
amasında daha çok destek sistemlerinin
olu
ú
turulması, multidisipliner yakla
ú
ımlar önerilebilir.
Anahtar Kelimeler:
Akademisyenler, ara
ú
tırma yapma ve yayınlama,
güçlükler