SUPPORT LOCATION OPTIMIZATIONS IN BEAM AND SHEET PLATE STRUCTURES WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS


Creative Commons License

Ünlü O., demir h., Kaya N.

KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.26, no.3, pp.637-652, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Beam and sheet plate structures are used for various purposes in many fields. Deformation occurs on a load carrying beam by bending. Similar to beams, sheet and plate structures deform with their own weights or by carrying forces perpendicular to their surfaces. In such structures, besides carrying load safely, minimum deformation is desired. In this study, to obtain minimum deformation, cross-section, length and loading conditions of beam and sheet structures were taken constant and support location optimization were performed. Locations of supports were parameterized, and deformation values correspond to different support locations were obtained from parametric finite element model. Artificial neural networks and optimization code were developed in Python and deformation values were predicted by given support locations. Method was used on two and three supported beams, sheet plate and welded two sheet plates examples and optimization results were obtained. It was found that supports should be positioned symmetrically for minimum deformation under distributed load in each beam and sheet plate problem. It was found that optimum support locations should be at a distance of 21.89%, 13.57%, 19.13% and 14.42% from the edges for two supported beam, three supported beam, sheet plate and welded two sheet plates examples respectively.
Kiriş ve sac plaka yapılar otomotiv, havacılık, inşaat ve mimarlık gibi birçok alanda çeşitli amaçlarla kullanılırlar. Yük taşıyan kirişte eğilme ile deformasyon meydana gelir. Kirişlere benzer şekilde sac veya levha şeklindeki yapılarda kendi ağırlıkları ile veya yüzeylerine dik yönde kuvvet taşırken deforme olurlar. Bu tür yapılarda yükün emniyetle taşınmasının yanında, en az deformasyonun oluşması istenir. Bu çalışmada, kiriş ve sac parçaların kesiti, uzunluğu ve yükleme durumu sabit alınarak minimum deformasyonun elde edilmesi için mesnet noktalarının optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Mesnet konumları parametre olarak alınmış ve geliştirilen yazılım ile mesnet noktalarının konum optimizasyonları gerçekleştirilmiştir. Parametrik sonlu elemanlar modelinden farklı mesnet konumlarına karşılık gelen deformasyon değerleri elde edilmiştir. Python kodu ile yapay sinir ağı ve optimizasyon kodu geliştirilmiş ve deformasyon değerleri verilen mesnet konumlarına göre hesaplanmıştır. Geliştirilen yöntem iki ve üç mesnetli kirişler ile sac levha ve kaynakla birleştirilecek iki sac levha örnekleri üzerinde denenerek optimizasyon sonuçları elde edilmiştir. Her bir kiriş ve sac levha probleminde yayılı yük altında minimum deformasyon için mesnetlerin birbirlerine simetrik konumlandırılmaları gerektiği bulunmuştur. Optimum mesnet noktaları; iki mesnetli kirişte kenarlardan %21.89, üç mesnetli kirişte %13.57, sac levhada %19.13, kaynakla birleştirilecek iki sac levhada ise %14.42 uzaklıkta hesaplanmıştır.