IN-VIVO, HYPOGLYCEMIC, HYPOLIPIDEMIC AND OXIDATIVE STRESS INHIBITORY ACTIVITIES OF MYRTUS COMMUNIS L. FRUITS HYDROALCOHOLIC EXTRACT IN NORMOGLYCEMIC AND STREPTOZOTOCIN-INDUCEDDIABETIC RATS


Taş S., Taş B., Bassalat N., Jaradat N.

3. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Baku, Azerbaijan, 15 October 2021, vol.1, pp.13

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.13
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Plants with antidiabetic effects are being used in traditional medicine for thousands of years and phytogenic products continue to play an essential part in pharmacy and medicine. The need to investigate highly effective and safe drugs for diabetes mellitus remains a significant challenge for modern medicine. Myrtus communis L. fruits and leaves had medicinal and nutritive properties and were utilized in the traditional medicine as an antidiabetic agent.

This study was designed to investigate the hypoglycemic, and hypolipidemic effects of M. communis fruits hydroalcoholic extract also pointed toward the assessment of its role in oxidative-antioxidative systems in Streptozotocin-induced (STZ) diabetic rats. Forty male Wistar rats were randomly divided into four groups which were supplemented with M. communis fruits hydroalcoholic extract in drinking water for five weeks.

The Malondialdehyde levels (MDA) in kidney, heart, liver and muscles tissues were estimated by using High-Performance Liquid Chromatography (HPLC). In addition, the blood glucose levels and serum insulin levels were assessed by the radioimmunoassay. While, the Total Cholesterol (TC), High-Density Lipoprotein-Cholesterol (HDL-C), Triglyceride (TG), Erythrocyte Superoxide Dismutase (SOD) and whole blood glutathione peroxidase (GSH-Px) were estimated utilizing commercial biochemical kits.

The experimental groups of rats which were treated with M. communis fruits hydroalcoholic extract showed a reduction in serum glucose, lipid profile, and tissues malondialdehyde levels and an increase in insulin, serum paraoxonase (PON), arylesterase, (ARE),erythrocyte SOD, and the whole blood GSH-Px activities.

These findings suggest that M. communis fruit hydroalcoholic extract has hypoglycemic, hypolipidemic and oxidative stress inhibitory activities in STZ-induced diabetic rats. Future studies are needed to address the role of M. communis fruits extract on humans that have diabetes.

Antidiyabetik etkileri olan bitkiler binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılmakta ve fitojenik ürünler eczacılık, tıp alanında önemli rol oynamaya devam etmektedir. Myrtus communis L. bitkisinin meyveleri ve yaprakları tıbbi ve besleyici özelliklere sahip olup geleneksel tıpta antidiyabetik ajan olarak kullanılmaktadır.

Bu çalışma, Streptozotosin (STZ) ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda M. communis meyvelerinin hidroalkolik ekstraktının hipoglisemik, hipolipidemik, oksidan-antioksidan sistemler üzerine etkilerini araştırmak için planlandı. Kırk erkek Wistar sıçan rastgele dört gruba ayrıldı ve M. communis meyvelerinin hidroalkolik ekstraktı beş hafta süreyle sıçanların içme suyuna ilave edildi. Böbrek, kalp, karaciğer ve kas dokularında Malondialdehit (MDA) düzeyleri Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) kullanılarak tespit edildi. Kan glikoz ve serum insülin düzeyleri radyoimmünoassay yöntem ile tayin edildi. Total kolesterol (TK), Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein-Kolesterol (HDL-K), Trigliserit (TG), Eritrosit

Süperoksit Dismutaz (SOD) ve tam kan Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px) düzeylerini ölçmek için ticari biyokimyasal kitler kullanıldı.

M. communis meyvelerinin hidroalkolik ekstresi ile tedavi edilen deney gruplarında, serum glikoz, lipit profili ve doku MDA seviyelerinde bir azalma saptanırken serum insülin, serum paraoksonaz (PON), arilesteraz (ARE), eritrosit SOD ve tam kan GSH-Px'inde artış saptandı.

Bu sonuçlar, M. communis meyvesinin hidroalkolik ekstraktının, STZ ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda hipoglisemik, hipolipidemik ve oksidatif stres önleyici aktivitelere sahip olduğunu göstermektedir. M. communis meyve ekstraktının diyabetli insanlar  üzerindeki rolünü değerlendirmek için gelecekte daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.