LIVESTOCK TRANSPORTATION AND NEEDED WELFARE COMPONENTS


Karslıoğlu Kara N.

INTERNATIONAL 19 MAY INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES CONGRESS-IV, Samsun, Turkey, 21 - 22 December 2020, pp.4-5

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.4-5
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Animal welfare refers to the status of individual connection with the environment and this situation can be evaluated. The decrease in longevity, diseases, abnormal behavior, an increase of adrenal activity, body injuries (especially environmental), growth retardation, a decrease of reproductive performance, suppression of immunity, are indicators of decreasing of animal welfare. Recently, transportation has become a routine management practice as livestock export or import has become more common but the welfare and health of animals can be substantially affected by transport. During transport, many factors such as loading, unloading, loading density, transport duration, water and feed needs of animals and movements of the vehicle directly effect on animal welfare, health, carcass and meat quality; therefore, transport is one of the important activities that affect animal welfare in a high level in livestock. Animals for breeding or slaughtering are transported from someplace to others using land, rail, sea or air ways. 90% of the animal transports in the countries membered of the European Union are carried out using road, and during the transportation on land, animals can be exposed to various stress factors of internal or external origin. These factors are more effective on slaughtered animals than stud animals. Pre-and during transport conditions are very important for well-being. As the welfare level decreases during transportation, the product quality decreases due to the increased stress in the animals. Depending on the duration and severity of the stress, this situation may result in death. The aim of this assessment study is to attract attention to some factors that affect animal welfare, cautions that have to be taken for decreasing negative effects on animal and product, and the rules that have to be conformed within the framework of the standards determined on this subject during the animal transportation that increasing for supply food needs of the rapidly increasing population.

"Hayvan Refahı" terimi bireyin kendi çevresiyle ilişkisinin durumunu ifade eder ve bu durum ölçülebilir niteliktedir. Hayvan yaşam süresinin kısalması, hastalıklar, anormal davranışlar, adrenal aktivitede artış, vücut hasarı (özellikle çevresel etkenli yaralanmalar), büyümede ve üreme etkinliğinde gerileme, bağışıklığın baskılanması hayvan refahındaki gerilemenin göstergeleridir. Hayvancılık işletmelerindeki önemli aktivitelerden biri olan nakil işlemi, hayvan refahını etkileyen ve hayvan üzerinde stres yaratan önemli etmenlerden biridir. Son yıllarda canlı hayvan ithalat ve ihracatının yaygın hale gelmesiyle taşıma, rutin bir yönetim uygulaması halini almıştır fakat hayvan refahı ve sağlığı taşıma ile büyük ölçüde etkilenir. Taşıma sırasında hayvanların yükleme, boşaltma, yükleme yoğunluğu, taşıma süresi, su ve yem ihtiyaçları ve aracın hareketleri gibi birçok faktör hayvan refahı, sağlığı, karkas ve et kalitesini doğrudan etkiler; dolayısıyla hayvancılık işletmelerinde ulaşım hayvan refahını üst düzeyde etkileyen önemli faaliyetlerden biridir. Hayvanlar damızlık ya da kasaplık olarak çeşitli amaçlarla kara, tren, deniz ve hava yoluyla farklı sürelerde bir yerden başka bir yere nakledilmektedirler. Avrupa Birliğine üye ülkelerde yapılan hayvan nakillerinin %90’ı kara yolu ile yapılmaktadır ve kara yoluyla yapılan taşımacılık sırasında hayvanlar iç veya dış kökenli çeşitli stres faktörlerine maruz kalabilmektedirler. Bu faktörler kasaplık hayvanlarda damızlık hayvanlara göre daha etkilidir. Nakil öncesi ve nakil sırasında sağlanan koşullar refah bakımından çok önemlidir. Taşıma sırasındaki refah seviyesi düştükçe, hayvanlarda artan strese bağlı olarak ürün kalitesi de düşer. Oluşan stresin süresi ve şiddetine göre bu durum ölümle de sonuçlanabilir. Bu değerlendirme çalışmasında amaç, hızla gelişen nüfusun gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere artan canlı hayvan nakilleri sırasında, hayvan refahına etki eden bazı faktörler, bu faktörlerin hayvan ve ürün üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için alınması gereken tedbirler ve konuyla ilgili belirlenen standartlar çerçevesinde uyulması gereken kurallara dikkat çekmektir.