Büyük Veri: Pazarlama Stratejilerinde Kullanımı ve Geleceği


Bilici F.

Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Kongresi (ICMEB 2024), Zonguldak, Turkey, 9 - 10 May 2024, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Zonguldak
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

The concept of big data has a vital role in the marketing world today. Big data refers to data sets of size, speed, and diversity that traditional data processing applications cannot manage. When evaluated from a marketing perspective, big data is essential for understanding consumers' behavior, preferences, and tendencies. This study addresses the concept of big data, which is becoming increasingly important in the marketing world. After focusing on the definition of big data and its relationship with marketing strategies, the role of big data in determining and implementing marketing strategies is examined. The role of big data in understanding and predicting customer behavior is explained, and its importance in customer-oriented marketing approaches is emphasized. The use of data obtained from smart devices in the marketing field is also discussed within the scope of the study. The study also examines the relationship between data mining and marketing strategies and focuses on the feedback loop and the role of big data in continuous improvement. The benefits of using big data for brands and its use in sectors are also discussed in the study. Data security problems and precautions were also explained, and predictions were made about the future of big data. The last part of the study focuses on suggestions for using big data in marketing. This study aims to explain the importance and potential of big data in marketing strategies and make predictions.

Büyük veri kavramı, günümüzde pazarlama dünyasında önemli bir role sahiptir. Büyük veri, geleneksel veri işleme uygulamalarının yönetemediği büyüklük, hız ve çeşitlilikte veri setlerini ifade etmektedir. Pazarlama açısından değerlendirildiğinde, büyük veri, tüketicilerin davranışlarını, tercihlerini ve eğilimlerini anlamak için oldukça önemli bir kaynaktır. Bu çalışma, pazarlama dünyasında giderek daha önemli hale gelen büyük veri kavramını ele almaktadır. Büyük veri kavramının tanımı ve pazarlama stratejileri ile ilişkisi üzerinde durulduktan sonra, büyük verinin pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında rolü incelenmektedir. Büyük verinin müşteri davranışlarını anlama ve tahmin etmedeki rolü açıklanmakta ve müşteri odaklı pazarlama yaklaşımlarındaki önemi vurgulanmaktadır. Akıllı cihazlardan elde edilen verilerin pazarlama alanında kullanımı da çalışma kapsamında ele alınmaktadır. Çalışmada ayrıca, veri madenciliği ve pazarlama stratejileri arasındaki ilişki incelenmekte, geri bildirim döngüsü ve sürekli iyileştirmede büyük verinin rolü üzerinde durulmaktadır. Markaların büyük veriyi kullanmanın sağladığı faydalar ve sektörlerdeki kullanımı da çalışma kapsamında ele alınan konular içerisindedir. Veri güvenliği sorunları ve önlemleri de ayrıca açıklanarak, büyük verinin geleceği ilgili öngörülerde bulunulmuştur. Çalışmanın son kısmında ise pazarlamada büyük veri kullanımına yönelik öneriler üzerinde durulmaktadır. Bu çalışma, büyük verinin pazarlama stratejilerindeki önemini ve potansiyelini açıklama ve öngörülerde bulunma amacını taşımaktadır