FACTORS WHICH ARE IMPORTANT FOR CALF WELFARE IN DAIRY FARMS


Karslıoğlu Kara N.

5. Uluslararası Battalgazi Bilimsel çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 18 - 20 December 2020, pp.70-71

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.70-71
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Welfare principally concerns both the physical and psychological wellbeing of an animal in appropriate environment and it is largely determined by the system of husbandry and management practice, environment needs, qualification of stockmanship. Therefore management practice that applied in farms (e.g., housing, nursing, nutrition, transport, treatment, etc.) not only effect on production but also effect on animal welfare. All these practice that applied to nursing or welfare has been made for cows mostly and calves are often overlooked even in modern dairy farms. However nursing and management of calves is very important for permanence of production or herd especially in dairy farms. According to European Welfare Quality protocol, four general criteria must be evaluated on farm to define the level of welfare in dairy calves: good nutrition, good housing, appropriate behavior, and good health. Good nutrition refers to an adequate diet for maintenance and growth. Good housing relates to an appropriate environment for animals, considering thermal, physical, psychological, and behavioral comfort. Appropriate behavior refers to the expression of positive and social behavior. Good health refers to the absence of illness and pain. According to these criteria, factors which are important for calf welfare include housing (space and pen design, flooring and bedding material, temperature, ventilation and air hygiene), feeding (liquid, concentrates, roughage) and management (grouping, weaning, treatment protocols, human-animal relations). All of these factors can be managed and changed according to conditions. The aim of this assessment study is to create a guide for the breeders by evaluating the factors affecting the calf welfare according to the conditions of dairy farms in Turkey because breeders are one of the key contributors to the successful implementation of improved animal welfare standards.

Refah esas olarak hayvanın, uygun çevre şartlarında, fiziksel ve psikolojik olarak iyi olma durumunu ifade eder ve bu durum, büyük ölçüde yetiştirme sistemi ve pratikleri, çevre istekleri, bakıcının niteliği gibi faktörler tarafından belirlenir. Bu nedenle, işletmelerde uygulanan yetiştirme pratikleri (barındırma, bakım, besleme, taşıma, tedavi vb.) sadece verimliliği değil aynı zamanda hayvan refahını da etkiler. Bakım veya refah için uygulanan tüm bu pratikler çoğunlukla inekler için dikkate alınmakta ve modern süt çiftliklerinde dahi buzağılar genellikle göz ardı edilmektedirler. Oysaki buzağılarda bakım ve yönetim, özellikle süt sığırı işletmelerinde sürünün ve verimliliğin devamı için çok önemlidir. Avrupa Refah Kalitesi protokolüne göre, süt buzağılarında refah düzeyini belirlemek için çiftlikte değerlendirilen dört genel kriter: iyi beslenme, iyi barınma, uygun davranış ve iyi sağlık olarak sıralanır. İyi beslenme; bakım ve büyüme için yeterli bir diyet anlamına gelir. İyi barınma; termal, fiziksel, psikolojik ve davranışsal rahatlığı göz önünde bulundurarak hayvanlar için uygun olan ortamın sağlanmasıdır. Uygun davranış; olumlu ve sosyal davranışın ifade edilmesi anlamına gelir. İyi sağlık, rutin yönetim prosedürleri ile hastalık ve ağrının olmaması anlamına gelir. Bu kriterlere göre, buzağı refahı için önemli olan faktörler; barındırma (açık ve kapalı alan ihtiyaçları, altlık ve yataklık materyali, sıcaklık, havalandırma ve hava kalitesi), besleme (sıvı, konsantre, kaba) ve yönetim (gruplama, sütten kesim, tedavi protokolleri, insan- hayvan ilişkileri) olarak sıralanabilir. Tüm bu faktörler koşullara göre yönetilebilir ve değiştirilebilir. Bu değerlendirme çalışmasının amacı, Türkiye'deki sütçü işletmelerin koşullarına göre buzağı refahını etkileyen faktörleri değerlendirerek yetiştiriciler için bir rehber oluşturmaktır zira yetiştiriciler, iyileştirilmiş hayvan refahı standartlarının başarılı bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunan en önemli faktörlerden biridir.