On the Aristotelian Roots of Ibn Rushd’s Analysis Philosophy and Religion


Creative Commons License

Birgül M.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.19, no.1, pp.243-253, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This paper studies whether Ibn Rushd's basic postulates which he developed on the relations of philosophy and re ligian and his analysis based on, exist in the texts of Aristotle. Sure he examined not only Aristotle but alsa major Islamic philosophers befare him such as al-Farabi, Ibn Sina and Ibn Bajjah and took advantage of them largely. However Ibn Rushd's classification of types of reasoning and the claim that the religious discourse expresses the truth in different dimensions according to all reasoning exist in Aristotle though in an unlabored form. Consequently Ibn Rusd's analysis of philosophy and religion can be viewed as a quite developed form of Aristotelian philosophy at least in its base.

Bu makale, İbn Rüşd'ünfelsefe ve din arasındaki münasebetlere ilişkin geliştirdiği ve etkileyiciliğini hala sürdüren çözümlemelerin dayandığı temel postülatlann, bizzat Aristoteles'in metinlerinde mevcut olup olmadığını araştırmaktadır. Kuşkusuz İbn Rüşd, yalnızca Aristoteles'i değil, kendisinden önceki -Farabi, İbn Sina ve İbn Bacce gibi- önde gelen İslam filozojlannı incelemiş ve onlardan da geniş ölçüde yararlanmıştır. Mamafih İbn Rüşd'ün, akıl yürütme türlerine ilişkin sınıflaması ve dini hitabın, hakikati, tüm akıl yürütmeZere göre farklı boyutlarda ifade ettiği iddiası - her ne kadar işlenınemiş biçimde olsa da- Aristoteles'te mevcuttur. Sonuç olarak İbn Rüşd'ün felsefe-din çözümlemesi, en azından temelde, Aristotelyen felsefenin oldukça geliştirilmiş bir tavn olarak görülebilir.