The Effect of Process-Genre Model on the Development of Pre-service Teachers' Persuasive Writing Skills


İPEK O., KARATAY H.

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.11, no.1, pp.1-29, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.16916/aded.1151040
  • Journal Name: Ana Dili Eğitimi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-29
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

This study investigated the effect of the Process-Genre Model (PGM) on the development of Turkish pre-service teachers' persuasive writing skills. A convergent parallel mixed methods design was used in the study. The participants were 78 pre-service Turkish teachers studying at two different state universities in the 2019-2020 academic year. The quantitative part of the research consisted of a quasi-experimental design, while the interview technique was used in the qualitative part. The experimental group participants received nine weeks of writing practice based on PGM, and the control group participants continued writing practices following the existing program. The quantitative data were collected using the Rating Scale for Persuasive Writing. The semi-structured pre- and post-interview forms were used to collect qualitative data. For the quantitative analyses, comparison tests were performed, while thematic and categorical analyses were used for the qualitative analyses. The quantitative findings illustrated that PGM had a statistically significant effect on developing persuasive writing skills, and the model was more effective than traditional writing practices implemented in the control group. The qualitative results of the research revealed the effects of PGM consisting of four themes: text type, elements of written expression, affective qualities, and writing process. Besides, the current findings showed that PGM practices contributed to developing genre awareness of persuasive writing. Qualitative and quantitative results together indicated that PGM was an effective writing model for developing persuasive writing skills.  
Bu araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının ikna edici yazma becerilerinin geliştirilmesinde Süreç-Tür Modeli'nin (STM) etkisi incelenmiştir. Karma yöntemle hazırlanan çalışmada yakınsak karma desenin paralel veri tabanları modeli kullanılmıştır. Katılımcılar, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında iki farklı devlet üniversitesinde öğrenim gören 78 Türkçe öğretmeni adayıdır. Araştırmanın nicel bölümünde yarı deneysel desen, nitel bölümünde görüşme tekniği kullanılmıştır. Deney grubunda yer alan katılımcılarla STM'ye dayalı olarak 9 haftalık yazma uygulamaları gerçekleştirilmiş, kontrol grubunda ise mevcut programa göre yazma eğitimine devam edilmiştir. Araştırmanın nicel verileri İkna Edici Yazma İçin Derecelendirme Ölçeği ile nitel verileri ise yarı yapılandırılmış ön ve son görüşme formlarıyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nicel boyuta yönelik olarak fark testleri, nitel boyuta yönelik olarak ise tematik analiz ve kategorisel analiz kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen nicel sonuçlar, STM'nin ikna edici yazma becerilerini geliştirmede istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğunu ve bu modelin kontrol grubunda uygulanan geleneksel yazma eğitimine göre daha etkili olduğunu göstermiştir. Araştırmanın nitel sonuçları ise STM'nin metin türü, yazılı anlatım unsurları, duyuşsal nitelikler ve yazma süreci olmak üzere 4 tema altında etkilerini ortaya koymuştur. Ayrıca STM uygulamalarının ikna edici metin farkındalığına katkı sağlaması da araştırmanın bir diğer sonucudur. Nitel ve nicel sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, STM'nin ikna edici metin yazma becerilerini geliştirmede etkili bir yazma modeli olduğu söylenebilir.