Retrospective Evaluation of Hepatitis C Virus Genotypes


Creative Commons License

Ağca H., Ener B., Sağlık İ., Yılmaz E., Kazak E.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.51, no.3, pp.303-308, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Hepatit C virüsü (HCV), dünyada ve ülkemizde hepatit, hepatik steatoz, siroz ve hepatosellüler karsinomun önemli bir nedenidir. HCV, yedi genotip ve 67 alt tipte sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada, Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen örneklerde HCV genotiplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada, Ocak 2016 ile Aralık 2020 yılları arasında gelen, kronik HCV enfeksiyonlu hastalara ait HCV-RNA pozitif plazma örnekleri genotipleri açısından retrospektif olarak analiz edildi. Abbott RealTime HCV Genotype II (Abbott Molecular, ABD) testi kullanılarak genotip 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6 ayırt edildi. Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen hastalardan 322’si (%43.5) erkek, 418’i (%56.5) kadındı. Hastaların yaş aralığı 9 ile 95 arasında olup, yaş ortalaması 57.8 olarak bulundu. Baskın olan genotipin 1b olduğu, ancak genotip 1b’nin oransal olarak yıllar içinde azalarak 2016 yılında %74’ten, 2020 yılında %63’e gerilediği saptandı. Genotip 1a ve 3’ün ise yıllar içinde oransal olarak arttığı gözlendi. Genotip 3 ise 2016 yılında %6 oranında görülürken, 2020 yılında %17’ye yükseldi. Genotip 3 ve 4 teki artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Hastalardan 48’i (%6.5) yabancı uyruklu idi. Yabancı uyruklularda en sık görülen genotip 3, hastalardan 18’inde (%38), genotip 1b 17’sinde (%35), genotip 4 ise beşinde (%10) belirlendi. Sonuç: HCV genotiplerinin turizm ve kitlesel göç hareketlerinden etkilendiği için verilerin periyodik olarak güncellenmesi, epidemiyolojik açıdan önemli olmakla birlikte, tedavide kullanılacak direkt etkili antiviral ilaçların seçiminde de rol oynadığı için çok önemlidir.