Fransız Hukukunda Kamu Kurumu Kavramı ve Kurulması Rejimi


Creative Commons License

Ulu G.

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.9, no.79, pp.78-84, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In French law, there is no constitutional or legislative disposition that defines the concept of public establishment. The definition of the concept is made with common characteristics in all public establishments. Accordingly, public establishments have administrative and financial autonomy, dedicated to a task determined according to the principle of specialty; but they are public personalities that are subject to the tutelage control of the state or local administrations, that have a special duty and are subject to a legal regime. The common characteristics in this definition are determined by considering the legal regimes of public establishments. This legal regime is directly related to the creation of public establishments. According to article 34/2 of the 1958 French Constitution, the rules regarding the categories of a public establishment can only be determined by code. The administration can only create a public establishment in a category previously regulated by code through an administrative act. The administration cannot create a new category of the public establishment. The power to create a new category of public establishment also includes the power to determine the legal regime. In France, the legislature has the authority to determine the legal regime of public establishments, thus the meaning and scope of the concept. In French law, it would not be wrong to say that with this authority, the legislature has the authority to determine the administrative organization and administrative function. Keywords: Administrative Law, Administrative Organization, Public Establishment.

Fransız hukukunda kamu kurumu kavramını tanımlayan bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. Kavramın tanımı, tüm kamu kurumlarındaki ortak özellikler ile yapılmaktadır. Buna göre, kamu kurumları, uzmanlık ilkesine göre belirlenen bir göreve özgülenmiş, idari ve mali özerkliğe sahip; ama devlet veya mahalli idarelerin vesayet denetimine tabi, mahsus bir görev yüklenen ve hukuki rejime tabi kamu tüzel kişileridir. Bu tanımdaki ortak özellikler ise, kamu kurumlarının hukuki rejimleri gözetilerek belirlenmektedir. Bu hukuki rejim ise, kamu kurumlarının kurulması rejimi ile doğrudan ilgilidir. 1958 Fransız Anayasası m.34/2 uyarınca, kamu kurumu kategorilerine ilişkin kurallar ancak kanunla belirlenebilir. İdare idare ancak kanunla daha önceden düzenlenmiş bir kategorideki kamu kurumlarını bir idare işlemle kurabilir. İdare, yeni bir kamu kurumu kategorisi yaratamaz. Yeni bir kamu kurumu kategorisi kurma yetkisi, hukuki rejimi belirleme yetkisini de içerir. Fransa’da yasama, kamu kurumlarının hukuki rejimini dolayısıyla da kamu kurumu kavramının anlam ve kapsamını belirleme yetkisine sahiptir. Fransız hukukunda kamu kurumları ile yasamanın idari teşkilatı ve idari fonksiyonunu belirleme yetkisini elinde bulundurduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Anahtar Kavramlar: İdare Hukuku, İdari Teşkilat, Kamu Kurumu.