An Urban Design Guide Model for Bursa City Center


Creative Commons License

Polat S. (Executive) , Çahantimur A. , Tümer Yıldız H. Ö. , Atanur G., Akıncıtürk E. N. , Dostoğlu N., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2012
  • End Date: December 2020

Project Abstract

Son yıllarda ülkemizde hem ulusal (KENTGES, G.rüntü Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Taslağı), hem de yerel düzlemde (2030 yılı 1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı,

Bursa Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri Cumalıkızık Yönetim Planı 2013-2018) geliştirilen

yasal ve yönetsel çerçevelerde, kentsel yaşam ve mekan kalitesini yükseltmek, kültürel

değerleri korumak, erişilebilirliği arttırmak, g.rüntü kirliliğini önlemek hedefleri kapsamında

öncelikle kentlerin kimliğini tanımlamaya yönelik çalışmalar yapılması, kent kimliğini

korumak ve geliştirmek için kentsel tasarım rehberlerinin hazırlanması gerektiği ifade

edilmektedir.

Bu süre.te Bursa Büyükşehir Belediyesi’de tarihi kent merkezine yönelik çalışmalarını

yoğunlaştırmış, kent merkezinde gerek yarışma, gerek ihale yoluyla farklı ölçeklerde kentsel

ve mimari tasarım projelerini hayata geçirmeye başlamıştır. Kent merkezindeki yaşamın

canlandırılması için olumlu bir çabayı barındıran bu projeler, aynı zamanda kentsel ve mimari

anlamda ortak bir dil oluşturmak açısından bazı eksiklikleri de ortaya çıkarmaktadır. Özellikle

kentsel kimliğin önemli bir yansıtıcısı olan kamusal dış mekanları oluşturan (araç yolları,

yaya yolları, meydanlar, avlular, yaya alt ve üst geçitleri, kaldırımlar, eşikler vb. Kentsel

arayüzler) ve tanımlayan elemanların (binalar, kent mobilyaları, yüzey kaplamaları, bitkiler ve

sanatsal öğeler vb.) hem birbiriyle, hem de içinde bulunduğu kentsel bağlamla uyumlu bir

şekilde tasarlanmamış olması, Bursa’nın .zgün kent kimliğinin hem içinde yaşayan kentliler,

hem de dışarıdan gelen ziyaretçiler tarafından algılanmasını engellemekte, tarihi kent

merkezinin fiziksel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir.

Bu kapsamda 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Bursa tarihi kent

merkezinin (Hanlar Bölgesi’nin) kimliğinin korunması, geliştirilmesi ve farklı ölçeklerdeki

kentsel ve mimari tasarım uygulamalarının kentsel dokuyla ve kentlilerle entegre edilebilmesi

için gerekli kentsel politikaların geliştirilmesi ve bu politikalara uyumlu bir kentsel tasarım

rehberinin nasıl geliştirileceği konusunda izlenecek adımların belirlenmesi gerektiği

düşünülmektedir.

Bu çerçevede önerilen projenin amacı, Bursa Hanlar Bölgesi üzerinden kültürel miras

alanlarına yönelik kullanıcı odaklı bir kentsel tasarım rehberinin nasıl bir süre. içinde

hazırlanması gerektiğini açıklayan bir model geliştirmek olarak belirlenmiştir. Bu amaca

ulaşabilmek için;

• kent kimliğini oluşturan bileşenleri tanımlamak,

• kent kimliğinin korunmasında ve geliştirilmesinde bir araç olarak kentsel tasarım

rehberlerinin rolünü araştırmak,

• Bursa tarihi kent merkezine yönelik bir kentsel tasarım rehberinin hangi adımlar

izlenerek hazırlanması gerektiğini açıklayan, kurumlar arası işbirliğini gözeten,

katılımcı bir yöntem geliştirmek hedeflenmiştir.