Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DEVRİM SONRASI İRAN’DA DİNÎ DÜŞÜNCE VE DEĞERLER ALANINDA YAŞANAN TECRÜBE’NİN BİR TAHLİLİ

7. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VE İNSAN SEMPOZYUMU: İNSANI NASIL BİR GELECEK BEKLİYOR?, Konya, Turkey, 08 October 2022, pp.103-117

Hz. Peygamber ve Çağdaş Nübüvvet Yorumları: İranlı Çağdaş Düşünür Abdulkerim Suruş’un Nebevî TecrübeAnlayışı ve Eleştiriler Çerçevesinde Bir Analizi

XX. KELAM ANABİLİM DALLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI VE”NÜBÜVVET VE MEDENİYET (İSLAM DÜŞÜNCESİNDE NÜBÜVVET ALGILARI VE MEDENİYET TASAVVURLARI)”SEMPOZYUMU PROGRAMI, Kahramanmaraş, Turkey, 15 - 17 May 2015

İslam Dinine Göre Kadın

Kütahya Ali GÜRAL Lisesi ‘Biz Kadınlar’ Proje Toplantısı, Kütahya, Turkey, 28 April 2015

Çağdaş Şii Düşüncesinde Kur’an’ı Anlamada Farklı Yaklaşımlar: Muhammed Müçtehid Şebisteri ve Hermenötik Metodu

Süleyman Demirel Üniversitesiİlahiyat FakültesiXVI.Kelâm Anabilim DallarıKoordinasyon ToplantısıveKur’ân KelamıKimlik ve Hakikat Olarak İslâm Sempozyumu, Isparta, Turkey, 20 - 21 May 2011, pp.148-160

İran’da Yenilikiçi Dini Düşünce

Bilim Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi’xxnin Tezgâhtakiler programı, İstanbul, Turkey, 01 February 2014

“Zerdüştilik”

”, Çokkültürlülük Konferansı, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır, Turkey, 28 November 2005, vol.1, pp.33-44

Books & Book Chapters

”Peygamberlik İnancına İsmaili Yaklaşım”

in: VAHİY VE PEYGAMBERLİK II, Yusuf Şevki Yavuz, Editor, KURAMER, İstanbul, pp.471-513, 2019

”Peygamberlik İnancına Şii-İsnaaşeri Yaklaşım”

in: VAHİY VE PEYGAMBERLİK II, Yusuf Şevki Yavuz, Editor, KURAMER, İstanbul, pp.427-470, 2019

Metrics

Publication

20

Project

2

Thesis Advisory

2

Open Access

2