Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of trophic state of lake Uluabat, Turkey

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.30, pp.757-760, 2009 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Influence of the treatment process combinations on the formation of THM species in water

SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, vol.61, pp.447-454, 2008 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Assessment of heavy metals in Lake Uluabat, Turkey

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.6, no.19, pp.2236-2244, 2007 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Efficiency of the UV/H2O2 process for the disinfection of humic surface waters

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.42, pp.497-506, 2007 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

KARSAK DERESİ’NDE SU KALİTESİNİN İZLENMESİ VE GEMLİK KÖRFEZİ’NE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, vol.24, no.1, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

BURSA İLİ DENİZ KIYILARININ MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çevre Bilim ve Teknoloji, vol.3, no.3, pp.53-67, 2018 (Other Refereed National Journals)

Drinking Water Disinfection by Solar Radiation

Environment and Ecology Research, vol.5, no.5, pp.400-408, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ASSESSMENT OF WATER AND WASTEWATER POTENTIAL OF BURSA CITY

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, vol.22, no.1, pp.115-123, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Uluabat gölü fizikokimyasal özelliklerinin yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmesi

U.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.149-157, 2010 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

ULUABAT GÖLÜ FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİNYÖNETMELİKLER ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.149-157, 2010 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Uluabat Gölünün Mikrobiyolojik Özelliklerinin mevsimsel değişiminin izlenmesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.93-103, 2008 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İçme Suyu Şebekesinde Bakteriyel Yeniden Çoğalmayı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi.

itü dergisi/e su kirlenmesi kontrolü, vol.15, pp.43-55, 2005 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yüzeysel Sularda Koagülasyon Prosesi ile Organik Madde Giderim Verimliliğinin UV Absorbansı ile Belirlenmesi

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON URBAN WATER ANDWASTEWATER MANAGEMENT, Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018

İçme Suyu Dağıtım Sistemlerinde Trihalometan Oluşumu Ve Kontrolü

Uluslararası kentsel su ve atıksu yönetimi, 26 - 28 October 2016 Sustainable Development

KARASAL KİRLETİCİ KAYNAKLARININ GEMLİK KÖRFEZİNE ETKİSİ: KARSAK DERESİ ÖRNEĞİ

ULUSAL ÇEVRE, DENİZ VE KIYI KİRLİLİĞİ SEMPOZYUMU (UCEDKKS-2017-BURSA), Turkey, 10 - 12 October 2017

DRINKING WATER DISINFECTION BY SOLAR RADIATION

1st INTERNATIONALBLACK SEA CONGRESS ONENVIRONMENTAL SCIENCES, Giresun, Turkey, 31 August - 03 September 2016, pp.367

İÇME SUYU DAĞITIM SİSTEMLERİNDE BİYOFİLM OLUŞUMU VE KONTROLÜ

11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Turkey, 15 - 17 October 2015 Sustainable Development

Occurance and Fate of Pesticides in Municipal Wastewater Treatment Systems

International Environmental Science Symposium of Van (IESSV 2014), 4 - 07 July 2014 Sustainable Development

Biological treatment of table olive processing wastewater by using salinity acclimated A.niger

International Environmental Science Symposium of Van (IESSV 2014), 4 - 07 June 2014 Sustainable Development

Using flow cytometry for assessment of microbial quality of water

International conference on environmental engineering science and technology (ICOEST 2013), Turkey, 23 - 28 June 2013

Çevre Mühendisliği nde Nanoteknolojik Uygulamalar

Uludağ Üniversitesi II. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, France, 15 - 16 November 2011

Güneş Radyasyonu ile Yüzeysel Suların Dezenfeksiyonu

Uludağ Üniversitesi II. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, France, 15 - 16 November 2011

Determination of Microbial Quality of Drinking Water in a Distribution System

EUROCA European Ecological Congress, 8-13 Kasım 2005, Turkey, 8 - 13 November 2005

Effects of Air Dried Sludge Amendments on Microbiological Quality of Soils

EUROCA European Ecological Congress, 8-13 Kasım 2005, Turkey, 8 - 13 November 2005

İçme sularının dağıtım şebekesinde mikrobiyal kalitesinin değişimi

1. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, ODTÜ, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2000, pp.294-297 Sustainable Development

Gürültü Kirliliğinin Bursa İli Bazında İncelenmesi

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II, France, 22 - 23 May 1997

Topraklarda Ağırmetaller ve Ağırmetal Kirliliği

Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, France, 22 - 24 June 1996