Willingness to Communicate in EFL in Classroom and in Informal Digital Context: Their Associations with the Big Five Characteristics


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, YABANCI DİLLER EĞİTİMİ, Turkey

Thesis Language: English

Student: Nurdan FİDAN

Supervisor: Çiğdem Karatepe

Abstract:

ÖZET

 

Yazar:                     Nurdan FİDAN

Üniversite:              Bursa Uludağ Üniversitesi

Ana Bilim Dalı:     Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı:             İngiliz Dili Eğitimi

Tezin Niteliği:       Yüksek Lisans Tezi

Sayfa Sayısı:           XVI + 148

Mezuniyet Tarihi:   17.06.2021

Tez:                         Sınıf İçinde ve İnformal Dijital Ortamda İngilizce İletişim Kurmaya

                                İsteklilik ile Bunların Beş Büyük Kişilik Özelliğine Göre Yordanması

Danışmanı:              Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem KARATEPE

 

SINIF İÇİNDE VE İNFORMAL DİJİTAL ORTAMDA İNGİLİZCE İLETİŞİM KURMAYA İSTEKLİLİK İLE BUNLARIN BEŞ BÜYÜK KİŞİLİK ÖZELLİĞİNE GÖRE YORDANMASI

            Yabancı dil öğrenme süreci farklı belirleyicileri olan çok yönlü bir süreçtir.  Yabancı dil öğrenmenin asıl amaçlarından olan iletişim kurmak, iletişim kurmaya isteklilik olgusunun ve etken faktörlerinin incelenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu amaçla, bu çalışma 170 üniversite mühendislik öğrencisi ile yabancı dil olarak İngilizce öğreniminde sınıf içinde ve informal dijital ortamda İngilizce iletişim kurmaya isteklilik ile bunların beş büyük kişilik özellikleriyle aralarındaki ilişkinin incelenmesini amaçlamıştır.

            Amaca ulaşmak için, kişisel bilgi formu, sınıf içinde İngilizce iletişim kurmaya isteklilik, informal dijital ortamda İngilizce iletişim kurmaya isteklilik ve beş büyük kişilik özelliği olmak üzere dört farklı ölçek uygulanmıştır. Daha sonra, ölçekleri daha önce doldurmuş olan 20 öğrenci ile mülakat yapılmış ve konuyla ilgili daha derin bilgi sahibi olmak amaçlanmıştır. Nicel araştırma verileri SPSS 24 ve AMOS 24 kullanılarak, nitel araştırma verileri de içerik çözümleme metodu kullanılarak analiz edilmiştir.

            Sonuçlar araştırmaya katılan öğrencilerin İngilizce iletişim kurma istekliliklerinin hem sınıf içinde hem de informal dijital ortamda kısmen yüksek olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, informal dijital ortamda İngilizce iletişim kurmaya isteklilik seviyesinin sınıf içinde İngilizce iletişim kurmaya isteklilik seviyesine göre daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca, sınıf içinde ve informal dijital ortamda iletişim kurma istekliliğini etkileyen farklı faktörler ortaya çıkmıştır.

            Beş büyük kişilik özelliklerinden dışadönüklük boyutunun öğrencilerin sınıf içinde İngilizce iletişim kurma istekliliklerine doğrudan pozitif bir etkisi olduğu, nevrotiklik boyutunun ise informal dijital ortamda İngilizce iletişim kurmaya doğrudan pozitif bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Algılanan yeterlilik seviyesi ve yurtdışında bulunma faktörlerinin ise sınıf içinde ve informal dijital ortamda iletişim kurma istekliliği üzerine anlamlı pozitif etkilerinin olduğu bulunmuştur. Öte yandan, yaş, cinsiyet, sosyal medya kullanım sıklığı ve çevrimiçi oyun oynama sıklığı ile iki bağlamda da İngilizce iletişim kurma istekliliği arasında anlamlı bir bağ bulunamamıştır.

            Bütün bunlar dikkate alındığında, informal dijital ortamın kendine özgü cazip yapısal özellikleri de hesaba katılarak yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin kaygı seviyelerinin bu ortamda daha az, özgüvenlerinin ve algılanan iletişim becerisi seviyelerinin ise yüksek olması, onların İngilizce iletişim kurma istekliliğini artırmaktadır. Dolayısıyla, sınıf içinde de öğrencilerin informal dijital ortamda İngilizce öğrenme aktiviteleri (sınıfta teknoloji kullanımı, örneğin; çevrimiçi oyun oynatmak, mail yoluyla İngilizce yazışmak, paylaşımlara İngilizce yorum yazmak) ile etkileşim içinde olmasını sağlamak, onların sınıf içinde de İngilizce iletişim kurmada daha istekli olmasına fayda sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: beş büyük kişilik özelliği, iletişim kurmaya isteklilik, informal dijital ortam, yabancı dil olarak İngilizce