The effect of listening texts on the listening skill of the secondary school, 7th grade students


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ÇAĞATAY YAŞLIK

Supervisor: Minara Aliyeva Çınar

Abstract:

Bu araştırmanın amacı seslendirilmiş dinleme metinlerinin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerine etkisini incelemektir. Araştırmada kullanılmak üzere Türkçe 7. sınıf ders kitaplarında yer alan "Eskici" ve "Karagöz Baba ile Hacivat Usta" adlı dinleme metinleri seçilmiştir. Araştırma Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı yedi ortaokulun 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören 482 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Eskici" ve "Karagöz Baba ile Hacivat Usta" metinleri ile ilgili dinlediğini anlamaya yönelik sorular hazırlanmış ve uygulanmıştır. "Eskici" metnine ait sorular ile kontrol-deney gruplarının dinlediğini anlama düzeyi tespit edilmiştir. "Karagöz Baba ile Hacivat Usta" metni ise kontrol grubuna öğretmen tarafından okunmuş, deney grubuna ise seslendirilmiş metin olarak dinletilmiştir. Öğrencilerin cevapları, hazırlanan cevap anahtarı doğrultusunda, araştırmacı tarafından değerlendirilmiş; SPSS 21.00'da analiz edilmiştir. Araştırmada son testli bir deneysel model uygulanmıştır. Yapılan analiz neticesinde dinleme metninin öğretmen tarafından okunarak dinletildiği kontrol grubu ile dinleme metninin seslendirilmiş metin olarak dinletildiği deney grupları arasında anlamlı bir fark oluşmadığı tespit edilmiştir. Ancak araştırmaya katılan öğrenci gruplarının cinsiyete yönelik analizinde kız öğrencilerin dinlediğini anlama becerilerinin erkek öğrencilere nispeten anlamlı bir şekilde daha yüksek çıktığı tespit edilmiştir. Anahtar sözcükler: Dinleme, dinleme eğitimi, seslendirilmiş dinleme metinleri