The communication between classroom teachers from other disiplines and the first education inspectors


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 1999

Thesis Language: Turkish

Student: Sevilay Kara

Supervisor: SELMA GÜLEÇ

Abstract:

Bu araştırmanın amacı, alan dışından atanan sınıf öğretmenleri ile ilköğretim denetçileri arasında yaşanan iletişim sorunlarım ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın evrenini, Bursa iline Pedagojik Formasyonsuz atanan sınıf öğretmenleri ve Bursa ilinde görev yapan ilköğretim denetçileri oluşturmaktadır. Bilgi toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. İncelenen denetçi ve öğretmen davranışlarına ilişkin verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır. Denetçi ve öğretmen görüşleri verilen cevapların çoğunluğunda örtüşmüştür. Yüzyüze iletişime ilişkin çok belirgin sorunlar yaşanmadığı, yaşanan sorunların denetim stresi, alanda hakim olan denetçi imajı ve öğretmenlerin mesleki bilgi eksikliklerinden kaynaklandığı görülmüştür. Denetçilerin büyük bir çoğunluğu bu grup öğretmenlerin sisteme katılımlarını olumlu bulmamalarına rağmen denetimlerine budununu yansıtmadıkları görülmüştür. Araştırmaya dahil olan denetçi ve öğretmen görüşlerine bakıldığında, denetçilerin rehberlik çalışmalarına daha fazla zaman ayırmaları istenmektedir. Sınıf öğretmenliği mesleği için ön eğitimin gerekli olduğu, meslek içinde yetişmeleri için rehber öğretmenlerden, denetçilerden, hizmet içi kurslarından yararlanılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, sınıf öğretmenlerinin alanda verimini artırabilmek için bazı önerilerde bulunulmuştur.