Small parties in the face of social change in Turkey: case of the Reformist Democracy Party


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Uludağ Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 1991

Thesis Language: Turkish

Student: SERTAÇ SERDAR

Supervisor: ALİ YAŞAR SARIBAY

Abstract:

Islahatçı Demokrasi Partisi’nin kökenlerini, kurulusunu, yapısını ve Türk siyasal hayatındaki yerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma, 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm’de, “sosyal değişme” olgusundan hareketle teorik çerçeve oluşturulmuş, R. Hisbet ve W. E. Moore’un, sosyal değişme konusundaki varsayımlarına yer verilmiştir. Ayrıca IDP’nin, hem seçimlerde aldığı çok düşük oy yüzdesi nedeniyle bir “Küçük Parti" olarak nitelendirilmesi, hem de alman az oya rağmen varlığını sürdürmesi nedeniyle "İdeolojik Parti" olması, bu konulara da yer verilmesini gerekli kılmıştır. İkinci Bölüm*de, ilk önce partinin kökeni durumundaki Yeniden Milli Mücadele Hareketi incelenmiş ve partinin oluşumunu sağlayan altyapı belirlenmiştir. Bunun devamında, IBP’nin kuruluşu, örgütlenişi ve ideolojik temeline yer verilmekle birlikte, 1987 Milletvekili Genel Seçim Sonuçlaranın bir çözümlemesi de yapılmıştır. Ayrıca "Hareket"in sosyal değişmeye bakış açısı da bu bölümde yer almaktadır. Çalışmanın son kısmı olan Üçüncü Bölüm’de ise, partinin ve partililerin daha iyi tanınması amacına yönelik olarak, IDP Bursa İl Başkanlığı üyeleri üzerine yapılan bir görgül araştırmaya yer verilmiştir. Amacın ve yöntemin ayrıntılı bir şekilde verildiği alt-bölümlerden sonra, ankette yer a-lan sorular tek tek ele alınarak Veriler ve bu verilerden elde edilen bulgular üzerinde durulmuştur. Ayrıca, yapılan bu görgül araştırmada kullanılan anket formu, çalışmanın son kısmına eklenmiştir.